Настройки на бисквитките Условия за да станете наш партньор - Royal Canin
Home Условия за да станете наш партньор

Условия за да станете наш партньор

Print
ROYAL CANIN
ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА СПЕЦИФИЧНИ КАТЕГОРИИ ПРОДУКТИ НА
ТЪРГОВЦИ НА ДРЕБНО - СПЕЦИАЛИСТИ
И
РЕГИСТРИРАНИ ВЕТЕРИНАРИ
в сила от 21.11. 2016
 

 

Преамбюл

 

 

Роял Канин произвежда висококачествени продукти за домашни любимци, предоставящи прецизни хранителни решения за ясно-идентифицираните хранителни нужди и изисквания на кучета и котки. Като се имат предвид техните специфични технически, висококачествени и уникални хранителни характеристики, както и тяхната висока степен на прецизност и техническа точност, предлагането на Продуктите на собствениците на кучета и котки трябва да бъде придружено от консултации, опит и услуги в интерес на благосъстоянието и здравето на животните.

 

Роял Канин продава продуктовите гами “Feline Size Health Nutrition”, “Size Health Nutrition”, “Breed Health Nutrition”, “Feline Breed Nutrition” и “Feline Care Nutrition” на търговци на дребно - специалисти и продуктите “V-Diet” и “Vet-Care” на Регистрирани ветеринари чрезОбщите условия за продажба на специфични категории продукти на търговци на дребно - специалисти и Регистрирани ветеринари.

 

Клиентът желае да развие предлагането на Продуктите в рамките на своите търговски обекти чрез Интернет и разработване на търговска Интернет страница, чиято дейност ще бъде вторична спрямо тази на физическите търговски обекти.

 

С настоящото Приложение Роял Канин, съзнавайки ясно приноса на Интернет технологиите, особено доколкото те позволяват развиване на отношения с клиентите чрез интерактивна комуникация, желае да оправомощи търговците на дребно - специалисти и Регистрираните ветеринари да се възползват от Интернет с оглед продажбата на Продукти на крайни потребители, при спазване на условията, съдържащи се в настоящото Приложение. Тези условия имат за цел да осигурят, че предлагането на Продуктите на пазара отговаря и съответства на тяхното високо качество и осигурява гаранции с оглед благосъстоянието и здравето на кучета и котки, както и високо ниво на консултации за потребителите.

Клиентът се е съгласил да спазва Общите условия за продажба на специфична категория продукти на Роял Канин, за да продава Продуктите в своите физически търговски обекти.

Член 1: Определения

 

В рамките на настоящото Приложение следните думи ще имат долупосоченото значение:

 

 • “Физически търговски обект” означава търговски обект, който е физически достъпен за потребителите;

 

 • “Онлайн търговец на дребно - специалист” означава дружество, което продава директно на крайните потребители продукти, свързани с домашните любимци (храни, аксесоари и др.) по Интернет, изключително или в допълнение към своя физически търговски обект за домашни любимци, и което отговаря на критериите, заложени в Приложение 3 на Общите условия за продажба на специфична категория продукти на търговци на дребно - специалисти и Регистрирани ветеринари;

 

 • “Клиент” означава “Онлайн  търговец на дребно - специалист” и “Онлайн регистрирани ветеринари”;

 

 • “Продукти” означава продуктовите гами на Роял Канин “Feline and Size Health Nutrition”, “Breed Health Nutrition”, “Feline Breed Nutrition” и “Feline Care Nutrition” и “Vet-Care” и “Vet-Diet”;

 

 • “Интернет страница” означава страницата, която ще бъде използвана от Клиента, за да продава Продуктите. Интернет страницата ще бъде управлявана под име на домейн от второ ниво, регистрирано от Клиента изключително за продажба на продукти за домашни любимци.

 

Съзнавайки ясно приноса на тази технология, особено доколкото тя позволява развиване на отношения с потребителите чрез интерактивна комуникация, Роял Канин желае да оправомощи Клиента да се  възползва от Интернет, при спазване на условията, съдържащи се в настоящото Приложение, за да осигури съответствие с високото качество на Продуктите и с гаранциите, свързани с благосъстоянието и здравето на кучета и котки, както и високо ниво на съвети за потребителите.

 

 

 

Член 2: Цел на Интернет приложението

 

2.1. Настоящото Приложение има за цел да определи условията, при които Клиентът може да продава Продуктите на своята Интернет страница.

 

2.2.Настоящото Приложение допълва споразумението между Клиента и Роял Канин, постигнато съгласно Общите условия за продажба специфична категория продукти на търговци на дребно - специалисти и Регистрирани ветеринари, които продължават да се прилагат, освен ако разпоредбите на настоящото Приложение не съдържат отклонение от тях.

 

Член 3: Необходимост от предварително одобрение на Интернет страницата на Клиента от страна на Роял Канин

 

3.1. Клиентът, който желае да продава Продуктите на своята Интернет страница, трябва първо да подаде искане за одобрение на Интернет страницата в писмена форма (с писмо, по факс или електронна поща).

 

Всяко предвиждано съществено изменение на одобрената Интернет страница също трябва да бъде посочено  предварително от Клиента на Роял Канин с цел одобрение.

 

3.2. Роял Канин ще даде одобрение:

 

 • След като се увери, че Клиентът вече е приел да спазва Общите условия за продажба на специфични категории продукти на търговци на дребно - специалисти и Регистрирани ветеринари на Роял Канин относно един (или повече) реални търговски обекти и като такъв, заявителят, ако е търговец на дребно - специалист, разполага със значителен опит в продажбата на Продукти или, ако е Регистриран ветеринар, разполага с валидно разрешително за извършване на ветеринарномедицинска дейност;

 

 • Ако бъде установено, че Интернет страницата на Клиента отговаря на критериите, зададени по-долу.

 

 

3.3. Ако Интернет страницата на Клиента все още не е публично достъпна, той следва да даде на Роял Канин достъп до нея, за да може последният да извърши своята качествена оценка.

 

3.4.Роял Канин ще вземе решение в рамките на максимален срок от 3 седмици от датата, на която е получил всички необходими средства за оценка на съответствието на Интернет страницата на Клиента.

 

3.5. Като се има предвид бързото развитие на технологиите в Интернет сектора и свързаните с това услуги, Роял Канин си запазва правото да актуализира критериите си по всяко време с предизвестие в разумен срок.

 

 

Член 4: Критерии

 

4.1. Критерии относно техническите характеристики и презентация на Интернет страницата

 

 

4.1.1. Декларация

 

Клиентът трябва да е включил декларация на Интернет страницата си пред компетентните органи, в съответствие със законовите изисквания, ако това се изисква съгласно приложим закон.

 

 

 

 

4.1.2. Достъпност и среда

 

Достъпът до Интернет страницата трябва да бъде безплатен и лесен за потребители, разполагащи със стандартно оборудване. Ето защо, Интернет страницата трябва да има ясно идентифициран URL адрес и висококачествен хост, гарантиращ бърз отговор и сваляне, както и ограничаване на прекъсванията до минимум.

 

Крайният клиент трябва да има възможност за лесна навигация на Интернет страницата, разполагаща с ясни рубрики с индикатори, като например Начална страница и подраздели.

 

Интернет страницата трябва да включва конкретно място, посветено на супер-премиални и премиални марки храни за домашни любимци. Достъпът до това конкретно пространство трябва да бъде безплатен и лесен и указан на началната страница. Клиентът следва да имат достъп до марката Роял Канин с едно кликване.

 

Интернет страницата трябва да разполага с търсачка, позволяваща бързи търсения по марка и по категория и подкатегории на хранителни продукти за домашни любимци, прегрупиране на супер-премиалните и премиални марки храни за домашни любимци. Това търсене винаги трябва да бъде достъпно, независимо коя страница е активирана.

 

 

4.1.3. Сигурност на Интернет транзакциите

 

Клиентът е еднолично отговорен за съответствието на неговата Интернет страница - особено с оглед сигурността - с приложимите законови разпоредби относно електронната търговия и защита на данните.

 

Интернет страницата трябва да бъде оптимално защитена и потребителят трябва да бъде уведомен за това чрез специална рубрика.

 

Интернет страницата следва да позволява на потребителя достъп, изменение и изтриване на данните, свързани с неговото име чрез писмо или имейл.

 

Интернет страницата ще използва защитен протокол по време на онлайн плащанията.

 

Нивото на сигурност на Интернет страницата трябва да бъде достатъчно, за да се избегне каквато и да било нежелана намеса, изменение на представянето (промяна на изгледа) или достъп до данните на потребителите.

 

 

4.1.4. Актуализиране

 

Интернет страницата на Клиента трябва да бъде редовно актуализирана, за да предлага новите продукти или нови референции веднага, щом бъдат налични в склада и за изтегляне на спрените продукти.

 

 

Клиентът следва да полага максимални усилия периодичните актуализации на Интернет страницата да отразява новините за Роял Канин.

 

 

4.2. Критерии относно презентирането на пространството, определено за продуктите на Роял Канин

 

Представянето на продуктите на Роял Канин може да бъде контролирано от Роял Канин единствено с оглед изображенията, използвани за презентиране на съответните продукти, тяхното описание или други въпроси, свързани с представянето на продукти на Роял Канин.

 

Пространството, определено за продуктите на Роял Канин, трябва да бъде посветено изключително на тези продукти и трябва да позволява на потребителите да разберат философията и ценностите на марката.

 

Клиентът следва да създаде постоянна връзка към институционалния и местния сайт на Роял Канин, ако има такъв.

 

Интернет страницата на Клиента трябва да предлага за продажба поне броя продукти от всяка продуктова гама от каталога на Роял Канин, определен в споразумението, сключено с Клиента по силата на Общите условия за продажба на специфична категория продукти.

 

Клиентът се задължава да представя продуктите на Роял Канин на видно място като интегрална част от неговите онлайн дейности.

 

 

4.3. Критерии относно онлайн консултации и услуги по доставка

 

4.3.1. Онлайн консултанти

 

Клиентът трябва да посвети на функционирането на Интернет страницата консултативен екип, който има достатъчен брой членове с квалификация за предоставяне на висококачествени съвети на клиентите. Що се отнася до Продуктите, лицата, предоставящи консултации и предлагащи препоръки относно Продуктите, трябва:

 

 • Задължително да има статус и квалификация, еквивалентни на тези изисквани по съответните Общи условия за продажба на специфична категория продукти  на търговци на дребно - специалисти и Регистрирани ветеринари на Роял Канин.

 

 

 • Да бъде обучен относно храненето на кучета и котки и поради това да може да предоставя на крайните клиенти информация и съвети, необходими за надлежното и ефективно използване на продуктите на Роял Канин “Feline and Size Health Nutrition”.

 

По искане на Роял Канин, тези лица трябва да преминат курсове за обучение относно продуктите от марката. Освен ако не бъде уговорено друго, разходите за тези курсове ще бъдат за сметка на Клиента.

 

Клиентът трябва да осигури телефонна линия, работеща по време на обичайното работно време на Физическия търговски обект, както и онлайн съдействие, където потребителите могат да задават въпроси в писмена форма или като използват електронна форма, предвидена от Клиента, или чрез задаване на въпроси в свободно пространство, запазено за тази цел на Интернет страницата. Онлайн консултантите следва да отговарят по телефон или имейл на запитванията на потребителите в рамките на максимум 24 часа (48 часа през уикенда и празничните дни).

 

Клиентът следва да посочи на своята Интернет страница, че потребителите имат възможност да посетят Физическите търговски обекти на Клиента, за да получат допълнителни съвети, да изпробват продуктите, да върнат или заменят дефектни продукти.

 

 

4.3.2. Услуги по доставка

 

Клиентът трябва да предложи доставка, предоставяща на потребителите възможност да получат поръчката си в рамките на максимум 2 работни дни от подаване на заявката. Висококачествена опаковка следва да предпазва Продуктите от увреждане по време на доставка.

 

Клиентът трябва да разполага с логистична организация, която му позволява да доставя продуктите в рамките на изискуемия срок.

 

 

4. Критерии относно онлайн продажбите

 

4.1. Клиентът се задължава да продава Продуктите единствено в своя Физически търговски обект или на Интернет страницата и на никое друго място, и единствено в оригиналния външен вид на Продуктите, предоставени от Роял Канин.

 

4.2. Клиентът се задължава ясно да посочи данните за Физическия си търговски обект, в който потребителите също могат да закупят Продуктите и да получат консултация.

 

4.3. Клиентът се съгласява да осигури, че Продуктите се продават единствено на крайни потребители, а не на неоправомощени търговци на дребно (т.е. търговци, които не са търговци на дребно - специалисти или регистрирани ветеринари), които нямат опит и умения да предоставят надлежни консултации на собствениците на кучета и котки, поръчващи Продуктите. Тъй като тези Продукти подсигуряват специфични хранителни решения за нуждите на кучета и котки, тяхното предлагане на собствениците на домашни любимци трябва да бъде придружавано от съответните консултации, опит и услуги в интерес на здравето на животните.

 

4.4 Клиентът, продаващ продукти за домашни любимци единствено по Интернет, се задължава да продава Продуктите единствено на своята Интернет страница и никъде другаде,  и единствено в оригиналния вид на Продуктите, осигурен от Роял Канин.

 

4.5. Интернет страницата на Клиента ще бъде управлявана на негова персонална отговорност. В тази връзка, той следва, независимо дали по отношение на търговията или общите си условия на продажба, да спазва разпоредбите и законите относно електронната търговия, защита на потребителите, дистанционни продажби, защита на личните данни.

 

Клиентът приема да спазва правилата относно презентирането на Продуктите и техните съставки и в частност задълженията относно етикетиране и дистанционни продажби. Клиентът ще носи отговорност за всяко неспазване на приложимите разпоредби.

 

4.6. Освен при спазване на разпоредбите и законите относно задължителната информация, Клиентът следва да осигури, че неговата Интернет страница предлага на всеки потребител ясна информация относно използването на страницата и извършването на онлайн покупки.

 

4.7. Клиентът гарантира, че осъществява онлайн продажбата на храни за домашни любимци съгласно всички разпоредби на действащите закони, приложими към продажбата на храни за домашни любимци, включително, но не само, Закон за ветеринарномедицинската дейност.

 

Клиентът гарантира, че неговият физически търговски обект е надлежно регистриран съгласно приложимия действащ закон относно прилагането, администрирането и контрола на ветеринарномедицинските дейности.

 

 

Член 5: Липса на действие на одобрението спрямо отговорността на Клиента

 

 

Одобрението на Интернет страницата от Роял Канин не представлява одобрение от Роял Канин на съдържанието на Интернет страницата. Съдържанието на страницата (изображения, текст, звук) спада в обхвата на изключителната отговорност на лицето, управляващо Интернет страницата, а именно Клиента.

 

Чрез одобряване на Интернет страницата Роял Канин не поема отговорност за нейното съдържание.

 

Член 6: Други задължения

 

Разпоредбите на Общите условия за продажба на специфична категория продукти на търговци на дребно - специалисти и Регистрирани ветеринари на Роял Канин се прилагат, освен ако разпоредбите на настоящото Приложение не предвиждат друго.

 

 

Член 7: Разваляне - прекратяване и оттегляне на одобрението на Интернет страницата

 

7.1Роял Канин може по всяко време и автоматично да развали или прекрати договора, сключен с Клиента по силата на настоящото Приложение, както и да оттегли одобрението на Интернет страницата поради нарушение на критериите и задълженията, предвидени в Приложението, ако официалното уведомление, изпратено с препоръчано писмо, не доведе до отстраняване на нарушението в рамките на осем (8)работни дни.

 

7.2. Развалянето или прекратяването, независимо от причината, на договора, сключен с Клиента съгласно Общите условия за продажба на специфична категория продукти на търговци на дребно - специалисти и Регистрирани ветеринари на Роял Канин, ще доведе до автоматично разваляне или прекратяване на настоящото Приложение и до оттегляне на одобрението на Интернет страницата.

 

7.3. В случай на разваляне или прекратяване и на оттегляне на одобрението на Интернет страницата, Клиентът следва да преустанови продажбата на Продуктите на своята интернет страница и всяко представяне на марката и продуктите на Роял Канин на тази страница.

 

 

Член 8: Приложимо право и юрисдикция

 

8.1. Правото, приложимо към настоящото Приложение, е това, приложимо към Общите условия за продажба на специфична категория продукти на търговци на дребно - специалисти и Регистрирани ветеринари, приложими към Клиента.

 

8.2. Всички спорове, възникващи във връзка с или от изпълнението или тълкуването на настоящото Приложение, следва да бъдат предявени пред изключително компетентните съдилища съгласно Общите условия за продажба на специфична категория продукти на търговци на дребно - специалисти и Регистрирани ветеринари, приложими към Клиента.

 • dealer locator

  where to buy


 • find your product

 • Search