Home ОБЩИ УСЛОВИЯ „ПРОГРАМА ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ 2017

ОБЩИ УСЛОВИЯ „ПРОГРАМА ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ 2017

Print

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ПРОГРАМА НА РОЯЛ КАНИН ЗА 2017 „пРОГРАМА ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ“

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ

Промоцията се организира и провежда от „Роял Канин България“ ЕООД, ЕИК 203584879, със седалище и адрес на управление в гр., СОФИЯ 1756, Ул. Лъчезар Станчев Nо5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда Б, ет.10, (“Организатор”) под името „ПРОГРАМА ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ“ (“Промоцията”).

В Промоцията може да участва всеки потребител, навършил 18 години и закупил Промоционален продукт, с изключение на служителите на Организатора, търговските му представители и търговците на дребно („Участниците“).

Участниците в Промоцията са длъжни да спазват настоящите Общи условия на Промоцията (“Общи условия”). С включването си в Промоцията Участниците декларират, че имат навършени 18 години, запознати са с Общите условия и ги приемат.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ И ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България в периода от [01/06/2017] до [31/12/2017] включително.

Промоцията се провежда в ограничен брой обекти от търговската мрежа или на ограничен брой интернет платформи за пазаруване, снабдявани от Организатора и ясно обозначени с промоционални материали. Настоящите Общи условия са достъпни в тези обекти и се предоставят на потребителите, които изявяват желание да закупят Промоционален продукт, както и на съответната интернет платформа за пазаруване.

РАЗДЕЛ 3. ПРОМОЦИОНАЛНИ ПРОДУКТИ

В Промоцията участват следните продукти от портфолиото на Организатора [всички продукти суха храна от ценовата листа на Роял Канин България за 2017 г] („Промоционални продукти“).

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИКА НА ПРОМОЦИЯТА

При закупуване на Промоционален продукт от търговските обекти или интернет платформата за пазаруване, в които се провежда Промоцията, потребителят получава талон за участие (на хартиен носител или електронно генериран от съответната интернет платформа за пазаруване). За да участва в Промоцията, потребителят следва да събере 4 касови бона, товарителници или pdf/screenshot от съответната интернет платформа за пазаруване) от закупени 4 еднакви Промоционални продукта. След събиране на всички 4 касови бона, товарителници или pdf/screenshot, Потребителят следва да попълни талона за участие, да прикрепи касовите бонове, товарителници или pdf/screenshot към него и да ги предостави/изпрати на търговеца в търговския обект или на интернет платформата за пазаруване, от който желае да получи своя подарък. Подаръкът е 1 опаковка от вида на закупените 4 Промоционални продукта. Не се допуска подаряването на продукти, различни от закупените 4 еднакви Промоционални продукта.

С предоставянето на талона за участие заедно с прикрепените към него касови бонове товарителници или pdf/screenshot, Участникът потвърждава участието си в Промоцията, в т.ч. приемането на настоящите Общи условия и получаването на конкретния подарък.

РАЗДЕЛ 5. ОПИСАНИЕ  И РАЗДАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Подаръците в Промоцията съответстват на изискванията на действащото българско законодателство и не могат да бъдат заменяни с други подаръци или с паричната им равностойност.

В случай, че по причини извън контрола на Организатора за него е обективно невъзможно да предостави някой от подаръците, Организаторът си запазва правото да предостави заместващ подарък от същия вид със същите или по-добри  характеристики и еквивалентна стойност, така че да съответства на изискванията на българското законодателство.

Всеки Участник може да вземе участие в Промоцията неколкократно по време на промоционалния период. Няма ограничение по отношение на получените награди или броя участия, при положение, че Участникът отговаря на Общите условия на Промоцията.

Подаръците се получават до 30 (тридесет) работни дни след изтичане на срока на Промоцията. Подаръкът се получава лично, като всеки Участник се задължава да удостовери самоличността си в търговския обект, от който получава подаръка. Участникът няма право да получи наградата, в случай, че:

  • е на възраст под 18 години;
  • откаже да подпише приемо-предавателен протокол.

Недопустими са действия от страна на Участници в Промоцията, с които се цели спечелване на подаръка чрез използване на средства и методи, които нарушават добрите нрави или настоящите Общи условия. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на талони за участие или данни, предоставени при заявяването на участие, Организаторът на Промоцията си запазва правото да дисквалифицира Участника и да го лиши от правото да получи подаръка.

РАЗДЕЛ 6: ГРЕШКИ И НЕРЕДОВНИ РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ

При печатна или друг вид грешка или нередовен рекламен материал за Промоцията, Организаторът и търговците на дребно, които продават Промоционалните продукти или техните поделения, не носят отговорност. Всички предявявания на претенции чрез изпращане на писма, пратки или по всякакъв друг начин след определения краен срок на Промоцията се считат за невалидни. Организаторът на Промоцията няма задължение да води кореспонденция за непечеливши претенции.

РАЗДЕЛ 7: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът има право да прекрати Промоцията по всяко време, в случай, че настъпят обстоятелства, които препятстват нормалното й провеждане, в т.ч. нарушаване на Общите условия, форсмажорни обстоятелства или при други основателни причини по негова свободна преценка. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупени Промоционални продукти.

РАЗДЕЛ 8: ПРАВНИ СПОРОВЕ. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

Всеки потенциален правен спор между Организатора и Участниците във връзка с Промоцията се решава с взаимни отстъпки и споразумения, а при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в гр. София.

Организаторът не носи отговорност за действията на потребители, които са се опитали да участват в Промоцията без да са навършили необходимата възраст. Подаръци ще се дават само на Участници, които отговарят на съответното условие, доказвайки възрастта си.

Организаторът не носи отговорност в случаите, при които Участникът по някаква причина не е успял да се свърже на посочения адрес на ел. поща, телефон или ако предоставените от него данни за получаване на наградата са некоректни.

Организаторът не носи отговорност, в случай че някой от спечелилите Участници е възпрепятстван да получи и използва наградата си, както и в случаите на незадоволително качество на наградата или на други претенции на Участник или трето лице във връзка с нея.

РАЗДЕЛ 9. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Организаторът е администратор на лични данни, регистриран по реда на Закона за защита на личните данни. С участието си в Промоцията Участниците декларират и дават съгласието си личните им данни, както и данните на техните домашни любимци да бъдат обработвани от Организатора с цел реализиране на Промоцията. Организаторът се задължава при обработване на личните данни на Участниците в Промоцията да спазва разпоредбите на Закона за защита на личните данни, в това число да използва личните данни на Участниците само за целите, посочени в настоящите Общи условия. Участниците предоставят личните си данни доброволно и дават съгласие, за да бъдат реализирани правата и задълженията им по Промоцията, Организаторът в предвидените от закона случаи да ги предоставя на компетентни органи, институции, както и на трети лица, ангажирани в организиране и провеждане на Промоцията, когато това е необходимо за реализиране на правата и интересите на Участниците, както и когато това е необходимо за реализиране правата и интересите на Организатора. Участниците имат право на достъп и корекция на данните, след като се свържат с Организатора на посочения по-долу адрес на ел. поща.

РАЗДЕЛ 10. ОБЩИ ПРАВИЛА

Настоящата Промоция се провежда в съответствие с българското законодателство.

Общите условия са налични в местата за продажба на Промоционални продукти или на интернет платформите за продажба и ще бъдат достъпни за целия период на Промоцията.

За връзка с Организатора: електронна поща: office.bgr@royalcanin.com, телефон  +359 2 805 79 00.

  • dealer locator

    where to buy


  • find your product

  • Search